Kto może otrzymać mieszkanie w SIM?

Osoba lub rodzina nieposiadająca własnego mieszkania w danej miejscowości, która dysponuje środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak jej dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Osoba lub rodzina ubiegająca się o najem może posiadać mieszkanie w innej miejscowości, w przypadku, gdy zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem pracy w pobliżu położenia lokalu SIM. W takiej sytuacji nie ma obowiązku zbycia prawa własności bądź tytułu prawnego do posiadanego już mieszkania.

Osoba, która aktualnie posiada tytuł prawny do lokalu w tej samej gminie co lokal SIM "KZN - Bydgoski" Sp. z o.o., może ubiegać się o najem przekładając oświadczenie, iż w dniu objęcia lokalu z SIM, wyzbędzie się poprzedniego tytułu prawnego.

SIM może wynająć lokal mieszkalny osobie, która spełnia kryteria dochodowe określone w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U. z 2022 r. poz.377, z późn. zm.), tj. średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie przekracza:

 • 75% w jednoosobowym gospodarstwie domowym*,
 • 105% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
 • 145% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
 • 170% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
 • 170% w gospodarstwie domowym większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym,
  - iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie**, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny oraz współczynnika 1,4.

* Gospodarstwo domowe to osoby zamieszkujące razem i wspólnie utrzymujące się bez względu na ich pokrewieństwo czy status cywilny.
** W województwie kujawsko-pomorskim przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w roku 2022 wynosiło 5633,52 zł (źródło GUS).

Co to jest partycypacja (wkład własny)?

Jest to kwota pokrywająca 20% kosztów wybudowania danego lokalu (wybranego przez przyszłego najemcę). Każdy najemca będzie zobowiązany do zawarcia z SIM "KZN - Bydgoski" Sp. z o.o. umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą. Istnieje możliwość rozliczenia partycypacji poprzez:

 • tymczasowe obniżki czynszu,
 • wliczenie kwoty partycypacji do wykupu mieszkania i stopniowe dojście do własności.

Po przeprowadzonym naborze wniosków i otrzymaniu pozytywnej decyzji następuje podpisanie umowy partycypacyjnej, w której określane są m.in. kwota partycypacji i zasady jej płatności. W umowie partycypacji określa się lokal mieszkalny, który ma być przedmiotem umowy najmu.  

Kwota partycypacji zwracana jest najemcy w przypadku rezygnacji z najmu lokalu. W przypadku śmierci najemcy partycypacja podlega dziedziczeniu przez spadkobierców.

Czy oprócz partycypacji będzie wymagana kaucja?

Tak, przy podpisaniu umowy najmu będzie pobierana kaucja (wysokość kaucji ustala dana Gmina). W przypadku rozwiązania umowy najmu lokalu, kaucja jest zwracana.


Z jakich środków zostanie wybudowany blok?

 • Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa,
 • Fundusz Dopłat,
 • partycypacja najemców,
 • kredyt zaciągnięty przez Spółkę w Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • środki własne Spółki SIM "KZN - Bydgoski" Sp. z o.o.

Jaki będzie stan mieszkań?

Mieszkania będą wybudowane "pod klucz", czyli gotowe do zamieszkania.

Łazienka - biały montaż:

 • armatura - baterie - umywalkowa i wannowa/prysznicowa,
 • umywalka,
 • wanna lub kabina prysznicowa,
 • miska ustępowa,
 • podejście dopływowe i odpływowe pod montaż pralki,
 • ściany otynkowane i pomalowane farbą emulsyjną białą,
 • posadzka - płytki.

Kuchnia:

 • zlewozmywak + bateria,
 • kuchenka indukcyjna lub gazowa 4-palnikowa,
 • posadzka - płytki,
 • ściany otynkowane i pomalowane farbą emulsyjną białą.

Pokoje + korytarz:

 • podłogi panele - pokoje, płytki - korytarz,
 • ściany i sufity - otynkowane i pomalowane farbą emulsyjną białą.
 • stolarka drzwiowa wewnętrzna.

Jakie będą opłaty za mieszkania?

Najemcy zobowiązani będą do uiszczania comiesięcznego czynszu (na grudzień 2023 r. - wysokość czynszu wyliczona została na 22,88 zł/m kw.). Oprócz tego najemcy będą otrzymywać osobne rachunki od dostawców mediów (woda, ścieki, prąd, ogrzewanie, internet, itp.).

Kiedy będzie można wpisać się na listę najemców?

Lista najemców będzie sporządzona w Urzędach Gmin. Informacja o naborze będzie dostępna na stronach internetowych Urzędów, w mediach lokalnych, a także na stronie internetowej Spółki: www.simkznbydgoski.pl i w mediach społecznościowych Spółki. Rozpoczęcie naboru na listę najemców powinno rozpocząć się niezwłocznie po podjęciu uchwały w sprawie określenia zasad naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach inwestycji realizowanej przez SIM.

Za sporządzenie listy najemców oraz zebranie wniosków o zawarcie umowy najmu odpowiedzialni będą wyznaczeni pracownicy w poszczególnych Urzędach Gmin. Za koordynację tych działań odpowiedzialni będą wyznaczeni pracownicy Spółki. 

Jakie dokumenty będą wymagane przy naborze?

Informacje o wymaganych dokumentach będą wykazane w regulaminie bądź ogłoszeniu o naborze dla poszczególnych inwestycji. Wnioski oraz załączniki będą również dostępne we właściwym Urzędzie Miasta/Gminy oraz na stronach internetowych tych Urzędów.


Czy 1-osobowe gospodarstwo domowe może wnioskować o lokal składający się z więcej niż jednego pokoju?

Nie ma obostrzeń co do wnioskowanej powierzchni użytkowej mieszkania, liczby pokoi czy kondygnacji, związanych z liczbą osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego biorącego udział w naborze.

Czy w przyszłości można stać się właścicielem wynajmowanego mieszkania?

Obecnie, zgodnie z montażem finansowym, najemca będzie musiał wpłacić 20% partycypacji (wkładu własnego), czyli kosztów budowy lokalu, którego chce zostać najemcą. Pozostała część budowy sfinansowana będzie z kredytu zaciągniętego przez Spółkę oraz z zasobów własnych Spółki. Koszty kredytu wliczone będą w czynsz, który najemca będzie comiesięcznie opłacać. Poza czynszem i opłatami za media (woda, prąd, gaz, ogrzewanie, ścieki, internet, itp.) nie przewiduje się pobierania od najemców opłat dodatkowych na poczet spłaty kredytu.

W przypadku chęci wykupu mieszkania na własność po 15 latach najmu najemca zobowiązany będzie do spłaty pozostałej części kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na dany lokal mieszkalny oraz wykupu mieszkania po cenie rynkowej (wycena na dzień wykupu mieszkania). Na poczet wykupu zalicza się zwaloryzowaną kwotę wpłaconej przez najemcę partycypacji.

W przypadku wykupu mieszkania na własność po 30 latach najmu (po całkowitym spłaceniu przez Spółkę kredytu zaciągniętego na budowę) najemca zobowiązany będzie do wykupu mieszkania po cenie rynkowej (wycena na dzień wykupu mieszkania), na poczet którego zalicza się zwaloryzowaną kwotę wpłaconej przez najemcę partycypacji.

W obu powyższych przypadkach faktyczna cena mieszkania (na dzień wykupu) określona zostanie przez rzeczoznawcę.

Co staje się z mieszkaniem w chwili śmierci głównego najemcy?

Pozostałe osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania mają prawo do dalszego wynajmowania lokalu. Jeżeli spadkobiercy nie wstąpili w stosunek najmu po zmarłym najemcy i stosunek najmu wygasł ze śmiercią najemcy, to spadkobiercy mogą domagać się zwrotu partycypacji. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Kto będzie zarządzał wybudowanym budynkiem?

Zarządzanie budynkami będzie spoczywało na Dziale Najmu i Zarządzania Nieruchomościami Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Bydgoski” Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu.