Gmina Dragacz

Gmina Dragacz jest gminą wiejską położoną w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim i zajmuje powierzchnię 111,14 km2 . Gmina należy w większości do makroregionu Doliny Dolnej Wisły, obejmującego swym zasięgiem mezoregion Kotliny Grudziądzkiej, a jedynie jej północno-zachodni fragment znajduje się w obrębie mezoregionu Borów Tucholskich. Gmina Dragacz zlokalizowana jest na terenach Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego i Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich. W X w. Pomorze Nadwiślańskie, a więc i ziemia świecka, znajdowało się pod panowaniem Bolesława Chrobrego. Po jego śmierci stało się siedzibą książąt pomorskich. W 1309 r. całe Pomorze Nadwiślańskie na 150 lat zagarnął zakon krzyżacki. Od XIII w. tereny gminy należały do kasztelanii świeckiej. W II połowie XVI w. zaczęli przybywać liczni osadnicy holenderscy – mennonici, którzy przenieśli na te tereny m.in. holenderski sposób zagospodarowania i odwadniania gruntów. W okresie zaborów teren ten był pod panowaniem pruskim. Gminę Dragacz utworzono Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy nr XVIII/88/72 z dnia 6 grudnia 1972 r. Gmina dzieli się na 12 sołectw (Bratwin, Dolna Grupa, Dragacz, Fletnowo, Górna Grupa, Grupa, Grupa Osiedle, Michale, Mniszek, Wielki Lubień, Wielkie Stwolno, Wielkie Zajączkowo) obejmujących łącznie 15 miejscowości.

Gmina Dragacz jest otwarta na inwestycje i stwarza odpowiednie warunki do rozwoju przedsiębiorczości. Tereny inwestycyjne w Nowych Marzach usytuowane są w doskonałej lokalizacji - przebiegają tutaj trasy szybkiego ruchu – autostrada A1 wraz z węzłem w Nowych Marzach, budowana trasa S5 oraz drogi krajowe 16 i 91. Gmina podejmuje działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności oferowanych terenów, aktualizuje plany miejscowe dla terenów przeznaczonych pod inwestycje i przygotowuje infrastrukturę. Gmina posiada duży potencjał dla lokowania i rozwoju przedsiębiorstw.

Urząd Gminy Dragacz

Dragacz 7A, 86-134 Dragacz
tel. 52 33 249 69
ugdragacz@poczta.onet.pl
http://dragacz.idcom-web.pl/

W Gminie Dragacz planujemy budowę 25 domów w zabudowie szeregowej.