Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Bydgoski" sp. z o.o.


 

O nas

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Bydgoski” Sp. z o.o. została założona 2 września 2021 r.

Spółka realizuje program budownictwa społecznego. Jej zadaniem jest budowa mieszkań na terenie Gmin - Wspólników w województwie kujawsko-pomorskim.

Mieszkania będą przeznaczone dla osób, które stać na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego.

Inwestycja ma zapewniony stabilny i szeroki wachlarz instrumentów finansowych, który pozwoli na szybką realizację projektów mieszkaniowych. Gminy będą mogły skorzystać z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz z Funduszu Dopłat (BGK).

Obecnie Spółka opracowała osiem koncepcji architektoniczno-budowlanych dla inwestycji w Gminach: Barcin, Gostycyn, Miasto Inowrocław, Mogilno, Mrocza, Nakło nad Notecią, Nowe oraz Pruszcz.

W 2022 r. Spółka planuje złożyć siedem wniosków kredytowych do BGK. Wkrótce ogłosimy również przetargi na dokumentacje projektowe dla w/w inwestycji.


 

Wspólnicy

Wspólnikami Spółki są: Krajowy Zasób Nieruchomości oraz gminy województwa kujawsko-pomorskiego: Barcin, Białe Błota, Dragacz, Gostycyn, Miasto Inowrocław, Koronowo, Mogilno, Mrocza, Nakło nad Notecią, Nowe, Pruszcz, Sadki, Sępólno Krajeńskie, Sicienko, Strzelno, Świecie.


 

Co warto wiedzieć o SIM - FAQ

Czym jest Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM)?

SIM-y (dawne TBS-y) to spółki "not for profit" budujące mieszkania społeczne. Są przeznaczone dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania w danej miejscowości, dysponujących środkami na regularne opłacanie czynszu, których dochody są zbyt niskie, aby zaciągnąć kredyt hipoteczny na mieszkanie.

Jakie wymogi należy spełnić, by ubiegać się o mieszkanie w ramach SIM-u?

O mieszkanie w SIM może ubiegać się każda osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i ustawie o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem:

  • brak zdolności kredytowej, przy jednoczesnym posiadaniu zdolności czynszowej (a więc możliwości regularnego opłacania czynszu),
  • dochody najemcy nie mogą przekraczać progu określonego w wymienionych przepisach,
  • kandydat na najemcę nie może posiadać prawa do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której ubiega się o najem.

Czy obowiązuje minimum zarobków, które trzeba osiągać, żeby ubiegać się o najem mieszkania?

Co do zasady ustawa nie przewiduje minimalnego poziomu zarobków uprawniającego do skorzystania z najmu mieszkania. Na etapie sprawdzania wniosków
o zawarcie umowy najmu będziemy weryfikować tzw. zdolność czynszową, co oznacza, że zarobki kandydatów na najemców muszą gwarantować bieżące regulowanie czynszu i opłat pozaczynszowych.

Czy będąc cudzoziemcem mogą ubiegać się o wynajem mieszkania?

Tak. Ustawa nie wprowadza ograniczeń w zawarciu umowy najmu o czynszu normowanym przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego. Ponadto, posiadanie Karty Polaka przez osobę ubiegająca się o zawarcie umowy najmu stanowi jedno z kryterium pierwszeństwa.

Jakie są kryteria pierwszeństwa i kiedy zostaną zastosowane?

Kryteria pierwszeństwa zostaną zastosowane w sytuacji, gdy liczba zainteresowanych najmem mieszkania w danej lokalizacji będzie wyższa niż liczba budowanych mieszkań. Kryteria te będą ustalane dla każdej inwestycji odrębnie w ogłoszeniu o przetargu, przy uwzględnieniu uwarunkowań przestrzennych
oraz specyfiki lokalizacji, po zasięgnięciu opinii gminy na temat lokalnej sytuacji mieszkaniowej.

Czy mam szanse na wynajęcie mieszkania, jeżeli nie spełniam żadnego z kryteriów pierwszeństwa?

Stosowanie kryteriów pierwszeństwa nie wyklucza z możliwości ubiegania się o najem osób nimi nieobjętych, może jedynie wydłużyć się czas oczekiwania na mieszkanie, w przypadku gdy zainteresowanych będzie więcej niż oferowanych mieszkań.

W jaki sposób można ubiegać się o mieszkanie w ramach SIM?

W pierwszej kolejności nabory mieszkańców będą prowadzone przez gminy, na terenie których są realizowane inwestycje. Informacja o naborze będą zamieszczone na stronie www SIM-u, stronach www gmin, w lokalnych mediach oraz na portalach społecznościowych.

Na jaki czas zawierane są umowy najmu w ramach SIM?

Umowa najmu z opcją dojścia do własności jest zawierana na czas 30 lat od dnia zawarcia pierwszej umowy najmu dla danej inwestycji mieszkaniowej z możliwością przeniesienia własności na najemcę najwcześniej po upływie 15 lat. Minimalny okres umowy wynosi 5 lat.

Jaka będzie wysokość czynszu mieszkań powstałych w ramach SIM?

Wysokość czynszu lokali mieszkalnych powstałych w ramach SIM uzależniona jest od lokalizacji inwestycji. Na ten moment przewiduje się, że wysokość czynszu lokali mieszkalnych wynajmowanych z opcją dojścia do własności będzie oscylowała w granicach 16 - 19 zł za m².

Po jakim czasie będzie możliwość nabycia własności mieszkania?

Najemca może stać się właścicielem mieszkania nie wcześniej niż po terminie zakończenia spłaty zobowiązań wobec jednostki finansującej (BGK).

Czy wniesienie partycypacji (uczestniczenie w kosztach budowy) jest konieczne? 

Podobnie, jak w przypadku TBS-ów, lokator zobligowany będzie do wniesienia partycypacji w kwocie pokrywającej do 20% kosztów budowy lokalu. Spełnia ona dwie funkcje. Po pierwsze pozwala obniżyć wartość zaciąganego kredytu na budowę mieszkań, a co za tym idzie - zmniejszenie stawki czynszu. Po drugie umożliwia najemcom dojście do własności. Warunki dojścia do własności będą określane indywidualnie dla każdej inwestycji.