RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO": informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Bydgoski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Inowrocławiu (88-100), ul. Studzienna 12/14 lok. 22, KRS 0000951883, NIP: 5562792842, REGON: 389853793, e-mail: biuro@simkznbydgoski.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.
 3. Administrator będzie przetwarzał Pani/a dane w celu: - zawarcia i realizacji zadań statutowych spółki (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); - w sprawach dochodzenia roszczeń
  z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami
  w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); - w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych
  i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO).
 4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty,
  które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione firmie prowadzącej księgi rachunkowe, kancelarii prawnej.
 5. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe.
  W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata.
 6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne
  do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 8. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania, w szczególności zrealizowania umowy, czy wystawienia faktury.